AKTUEL HABERLER

Tarih: 21 Mart 2017


Kira Gelirlerinin Beyanı.


Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri işyeri ve konut kira gelirlerini 25 Mart’a kadar beyan etmeleri (2016 Beyanı 27.Mart 2017) ve 1.Taksiti Mart, 2.Taksiti Temmuz olmak üzere 2 eşit taksitte ödeyebilmektedir.

Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri o yılda elde edilmiş gelir kabul edilir. Örneğin 2015 yılının kira gelirleri 2016 yılında tahsil edildiğinde 2016 yılının geliri olarak kabul edilecektir. Fakat 2017 yılına ait kira geliri 2016 yılında tahsil edilirse bu gelir 2017 yılında beyan edilecektir.

Dövizli kiralamalarda, tahsilatının yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır.

2016 yılında elde edilen konut kira gelirlerinin yıllık toplamı 3.800.- TL’yi aşmıyorsa beyan edilmeyecek ve vergi ödenmeyecektir. Yıllık konut kira gelirinin istisna tutarını aşması halinde toplam konut kira tutarından 3.800.-TL istisna düşülecek, kalan tutardan gider indirimi de yapıldıktan sonra bulunan matrah üzerinden Gelir Vergisi hesaplanarak ödenecektir. İstisna tutarlarını aşan konut kira gelirlerinin tamamı beyan edilecektir.

Toplam gayrisafi gelirleri (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) 2016 yılı için 110.000 TL yi aşanlar 3.800 TL istisnadan yararlanamayacaktır.


Bu bağlamda;


 • 2016 yılı içerisinde toplam 3.800 TL üzerinde mesken kira geliri elde edenler beyanname vereceklerdir.
 • Gelir Vergisi mükellefleri 2016 yılı gelir vergisi beyannamelerini en geç 27 Mart 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine verecekleridir.
 • Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.
 • 2016 yılı için uygulanacak 3.800 TL istisna tutarından sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.
 • İstisna sadece tek mesken için uygulanacak olup, birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
 • Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler kira gelirleri istisnasından faydalanamayacaklardır.
 • Gerçek usulde gelir vergisine tabi serbest meslek erbabı kişiler, konut kira geliri istisnasından yararlanamayacaklardır.
 • 2016 yılı içerisinde 3.800 TL üzeri mesken kira gelirinin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 110.000 TL’yi geçenler 3.800 TL’lik mesken istisnasından yararlanamayacaklardır.
 • 2016 yılı içerisinde kesintiye tabi olan 30.000 TL’yi aşan işyeri kira gelirleri beyan edilecektir.
 • Sadece konut kira geliri olup istisna sınırı olan 3.800.- TL’yi aşanlar yılık GMSİ beyannamesi vereceklerdir.
 • Sadece iş yeri kira geliri olup yıllık brüt kira gelirleri toplamı 30.000.- TL’yi aşanlar yılık GMSİ beyannamesi vereceklerdir.
 • Hem konut hem de iş yeri kira geliri olan kişiler ise, yıllık gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde; mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen kısmını aşan tutarı ile gelir vergisi tevkifatına tabi iş yeri brüt kira gelirlerinin toplamını birlikte dikkate alacaklardır. Bu toplam 30.000.- TL’yi aşmadığı takdirde sadece tevkifata tabi olmayan konut kira gelirleri beyan edilecektir.
 • Yukarıdaki toplamın 30.000.- TL’yi aşması halinde ise gelirlerin tamamı beyan edilecektir.
 • Bir takvim yılı içinde elde ettiği, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iratları toplamı, 2016 yılı gelirleri için beyanname verme sınırı olan 1.580 TL’yi aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir.
 • Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenler de beyanname vereceklerdir.
 • Eşler ve çocukların kira gelirleri ayrı beyanname ile beyan edilecektir.
 • Stopaj yolu ile kesilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. 30.000 TL’yi aşması halinde gelirin tamamı beyan edilecektir.
 • Eşler ve çocukların kira gelirleri ayrı beyanname ile beyan edilecektir.
 • Stopaj yolu ile kesilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

Kira Geliri Matrahının Hesabında İndirilebilecek Giderler

Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın tespiti için, kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntem vardır.


a) Gerçek Gider Yöntemi (GVK Md.74)
b) Götürü Gider Yöntemi

Mükellefler gerçek veya götürü gider usulünden sadece birini seçmek mecburiyetindedir, her ikisini birden kullanmazlar.
Kira Gelirlerine Uygulanacak Diğer İndirimler

 • Hayat / Şahıs Sigorta Primleri
 • Eğitim ve Sağlık Harcamaları
 • Bağış ve Yardımlar
 • Sponsorluk Harcamaları
 • Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi


2016 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi

12.600 TL'ye kadar

15%

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası

20%

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası 

27%

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası

35%


Varlık Mah. 100. Yıl Bulvarı. Falez Apt.Bina No:88 Kat:2 D:4 Muratpaşa/ANTALYA

+90 242 408 09 00

+90 242 408 09 01

info@aktuelsmmm.com

TELİF HAKKI

3568 Sayılı SMMM Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Aktuel SMMM Tüm hakları saklıdır.YASAL UYARI

AktuelSMMM Copyright © 2017 Fahrican DELİKAYA