MESLEKİ YAZILAR

Tarih: 21 Nisan 2017


ŞİRKETLERDE BİRLEŞME

BÜTÜN DETAYLARI İLE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR

Şirketler günümüz değişen rekabet koşulları için de  yaşam mücadelelerini daha güçlü kılmak, farklı alan ve sektörlerde dağınık halde bulunan şirketleri tek çatı altında toplayarak yönetimi kolaylaştırmak veya ortakların almış olduğu işletmeye yönelik daha özel kararlar çerçevesinde birleşme kararları alabilirler.
Bu makale  birleşme işlemlerini (Sadece sermaye şirketleri için kolaylaştırılmış birleşme)  nedenselliklere ve karmaşaya boğmadan uygulamanın hızlı bir biçimde yürütülmesi adına  ve bazı yasal prosedürlerin uygulamacı tarafından bilindiği farzedilerek olabildiğince uygulamaya yönelik hazırlanmıştır.  Şirket birleşmeleri işlemleri belli bir kronolojide ve yapılan her işlem’in dayanmış olduğu kanuni çerçeve özetler çizilerek anlatma yöntemi belirlenmiştir. Örnek uygulama olarak da devir şeklinde iki veya daha fazla şirket’in (2 adet Limited Şirket’in devir şeklinde bir anonim şirket’e devri) birleşmesi şeklinde uygulamalara yer verilmiştir.

 

ÖRNEK UYGULAMA İÇİN AŞAĞIDA 3 ADET FİRMANIN  8. AY SONU İTİBARİYLE BİRLEŞMEYE BAŞLAMASI ÜZERİNDEN ÖRNEKLEMLER YAPILMIŞTIR.

 1. BİRLEŞME İŞLEMİ SEÇİMİ
  1. İki Limited Şirket’in bir Anonim Şirket ile birleşmesi
  2. Firmaların yapması gereken ilk husus dönem sonu ise dönem sonu bilanço, değilse ara bilanço çıkarmak suretiyle 3568 sayılı yasa kapsamında yetki almış Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir vasıtasıyla Sermaye tespit raporu  ve işletmeler eğer Kobi statüsünde ise ayrıca küçük ve orta ölçekli firma olduğuna dair bir tespit raporu çıkarması gerekmektedir. Aşağıda ilgili raporlar ile ilgili formatlar verilmiştir.  
  3. Burada dikkat edilmesi gereken hususlara gelince bir kere  şirketlerin nev’ilerinin aynı olması gerekir.
  4. Birleşmeye Taraf Her Şirketin Yetkili Organlarınca Karar Alınması Gerekir.
  5. Birleşmeye Taraf Her Şirketin Bilanço Çıkarması ve İlan Ettirmesi Gerekir.
  6. 6102 sayılı TTK’nun 144. Maddesine göre; Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır. Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir. Son bilançoda kabul edilen değerlemeler, sadece ticari defterdeki hareketler ölçüsünde değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticari defterlerden anlaşılmayan işletme için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır.

 

SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU

 

İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN :

 

ADI SOYADI     :                             
BAĞLI BULUNDUĞU ODA       :  ………………………….. SMMM ODASI
RUHSAT NUMARASI                :      
ODA SİCİL NUMARASI             :
BÜRO SİCİL NUMARASI           :
KAŞE NUMARASI                     :
İŞ ADRESİ                                 :
TELEFON                                  :
VERGİ DAİRESİ,  HESAP NO   :

 

TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :
ÜNVANI                                     :
ADRESİ                                     :
VERGİ DAİRESİ,  HESAP NO   :
SERMAYESİ                              :
BİR ÖNCEKİ SERMAYESİ        :

ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

A-) Tespitin yapıldığı yıla ait defterler            :

YILI         YASAL DEFTERİN NEVİ         TASDİK MAKAMI             TASDİK TARİHİ/NOSU
Yevmiye Defteri                           
Defter-î Kebir                                     
Envanter Defteri                                 

B-) Sermayenin Ödendiği yıllara ait defterler :

YILI         YASAL DEFTERİN NEVİ         TASDİK MAKAMI      TASDİK TARİHİ / NOSU
Yevmiye Defteri                           
Defter-î Kebir                                      
Envanter Defteri                                 

 

ŞİRKET SERMAYESİNİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
( Mevcut Sermaye ile bir önceki sermaye arasındaki sermaye  bölümü için )

A-) Nakdi sermaye ödemelerinin Yevmiye Kayıtları

    Nakti  Sermaye ödemelerinin Tarihi             Tutarı                         Yevmiye maddesi                  

B-)Ayni sermaye ödemesi yoktur.

İNCELEMELER :

Şirketin sermayesi ..........................TL olup, tescili  ....  /....  /.......   günlü ....... sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin ........ sayfasında ilan edilmiştir.

Şirket ortakları taahhüt ettikleri sermayeleri nakden ve tamamen ödemişlerdir.

 

Şirketin …. /…. /...... tarihli mizana göre ............... TL (........................) sermaye, şirket özvarlığının içinde yasal oranda bulunmaktadır.

Şirketin ..../..../......... tarihli mizanına göre ÖZVARLIĞI aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

             AKTİF TOPLAMI                 : ………………………… -TL
BORÇLAR      ( - )                     :  ………………………… -TL
ÖZ VARLIK                                :  ………………………… -TL

Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerini müteakip kendilerini yeniden borçlandırarak, başka bir hesaba alacak kaydedilmek suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam ettiğine ilişkin herhangi bir yevmiye kaydına rastlanmamıştır.

6- SONUÇ :

A-) Şirketin ..................................-TL olan sermayesi ................yılında tamamen ödenmiş ve bugüne kadar herhangi bir çekilme olmamıştır.

B-) Şirketin ...../......./............. tarihli mizanına göre hesaplanan ÖZ VARLIĞI ..............- TL olarak bünyede mevcuttur. Sermaye artışında başkaca fon mevcut değildir

MALİ MÜŞAVİR

 

 

 

KOBİ TANIMINA UYGUN İŞLETME ÖLÇÜTÜNÜN
TESPİTİNE İLİŞKİN
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN :

ADI SOYADI     :                         
BAĞLI BULUNDUĞU ODA       :  …………… SMMM ODASI
RUHSAT NUMARASI                :     
ODA SİCİL NUMARASI             :
BÜRO SİCİL NUMARASI           :
KAŞE NUMARASI                     :
İŞ ADRESİ                                 :
TELEFON                                  :
VERGİ DAİRESİ,  HESAP /T.C. NO       :

 

TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :
ÜNVANI                                     :
ADRESİ                                     :
VERGİ DAİRESİ,  HESAP NO   :
SERMAYESİ                              :
TİCARET SİCİL NUMARASI      :
VERGİ DAİRESİ,  VERGİ NUMARASI   :
ŞİRKET YETKİLİSİ (LERİ) NİN ADI VE ÜNVANI :

ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

A-) Tespitin yapıldığı döneme ait defterler     :

YILI

YASAL DEFTERİN NEVİ

TASDİK MAKAMI

TASDİK TARİHİ / NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLETME TÜRÜ:

Bağımsız İşletme

 

Ortak İşletme

 

Bağlı İşletme

 

 

KOBİ TANIMINA UYGUNLUK KRİTERLERİ

İlgili Yılın En Son Onaylanan Hesap Dönemi İle İlgili;

Çalışan Kişi Sayısı

Net Satış Hasılatı

Mali Bilanço Toplamı (TL)

 

 

 

 

İNCELEMELER :

Şirketin ….. dönemine ait çalışan sayısı, net satış hasılatı ve mali bilanço taplamı; şirketin ilgili dönem finansal tablolarına bakılarak, 6102 sayılı kanunun 1522. maddesi gereği 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘’Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında KOBİ tanımına uygunluk yukarıda belirtilen kriterlere göre tespit edilmiştir.

 

 SONUÇ :

Şirketin, çalışan sayısı 250 kişiden az  ve net satış satış hasılatı veya mali bilanço toplamı işletmenin türüne göre seçilen herhangi bir bilanço toplamı 40.000.000.- TL yi aşmadığından ………… Anonim / Limited Şirketi, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme statüsündedir.

İş bu rapor Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2012/3834 sayılı kararı doğrultusunda düzenlenmiştir.       

   
MALİ MÜŞAVİR   / YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

         

 1. BİRLEŞMA RAPORU 
  1. Eğer firmalar Küçük ve Orta Ölçekli  firmalar ise birleşme raporu düzenlenmesinden tüm ortakların onayı ile vazgeçilmiş ise  genel kurulda bu yönde alınacak bir karar ile inceleme hakkından vazgeçildiğine dair bir ibare yazılmalıdır. . Eğer  TTK 147. Madde kapsamında birleşme raporu düzenlenmiş ve Genel kurula bu sunulmuş ise birleşme raporu, genel kuruldan 1 ay önce Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmak zorundadır.   Eğer bu rapor hazırlanmayacak ise bu raporun hazırlanmasından vazgeçildiğine dair bir beyanı bazı Ticaret odaları isteyebilmektedir.
  2. Birleşme raporunda yine 147. Madde kapsamında aşağıda ki hususlar yer almalıdır.

a) Birleşmenin amacı ve sonuçları,
b) Birleşme sözleşmesi,
c) Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları,
d) Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri,
e) Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler,
f) Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı,
g) Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi,
h) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler,
i) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği,
j) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,
k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar,
hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir.

 

 1. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ
  1. İlgili firmalar birleşme sözleşmesi hazırlayarak bu sözleşmeyi Ticaret sicil yönetmeliğinin 126. Maddesi gereği genel kurullarında onaylamak zorundadır.
  2.  Birleşmelerde hisse değiştirme ölçülerinin hesabı vergi mevzuatı açısından hassasiyet arz etmektedir. Çünkü sonradan ortaklar arasında servet transferi yapıldığı gerekçesiyle bir tarhiyatla karşılaşma ihtimali yüksektir.
  3. Birleşmelerde ortaklar isterse, birleşme sözleşmesinde öngörülen ayrılma akçesini alarak birleşmeye katılmayarak şirketten ayrılabilirler. 
  4. Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde birleşmeye taraf şirketlerin yönetim organlarınca imzalanır(yönetim organı bu yetkisini başkasına; müdürlere veya devralan yönetime devredemez.) ve tarafların genel kurullarınca onaylanır.
  5. Birleşme sözleşmesinde ayrıca Sermaye paylarımı üzerinden mi yoksa Özkaynaklar üzerinden mi hisseler belirlenecektir bunlarında birleşme sözleşmesi 4. Maddesinde ayrıntılı hesaplar ile gösterilmesi gerekir.
  6. Bu madde de sermaye veya özkaynak değişimi açısından iki farklı hesaplama türü aşağıya alınmıştır.

 

FİRMALAR

SERMAYE

ÖZKAYNAK TOPLAMI

ORTAK 1

ORTAK 2

ORTAK 3

PAY SAYISI

A - LTD.ŞTİ

500.000,00 ₺

600.000,00 ₺

150.000,00 ₺

150.000,00 ₺

200.000,00 ₺

500,00 ₺

 

100%

100%

30%

30%

40%

 

B - LTD.ŞTİ

500.000,00 ₺

450.000,00 ₺

100.000,00 ₺

400.000,00 ₺

 

400,00 ₺

 

100%

100%

20%

80%

0%

 

C- A.Ş

700.000,00 ₺

2.250.000,00 ₺

200.000,00 ₺

250.000,00 ₺

250.000,00 ₺

750,00 ₺

 

100%

100%

29%

36%

36%

 

TOPLAM

1.700.000,00 ₺

3.300.000,00 ₺

 

 

 

1.650,00 ₺

SERMAYE TUTARLARI ÜZERİNDEN HESAPLAMADA

ORTAK 1 PAY

ORTAK 2 PAY

ORTAK 3 PAY

ORTAK 1 PAY TUTARI

ORTAK 2 PAY TUTARI

ORTAK 3 PAY TUTARI

A - LTD.ŞTİ

150

150

200

150.000,00 ₺

150.000,00 ₺

200.000,00 ₺

C- A.Ş

100

300

 

100.000,00 ₺

300.000,00 ₺

0,00 ₺

C- A.Ş

200

200

200

200.000,00 ₺

200.000,00 ₺

200.000,00 ₺

ÖZKAYNAK TUTARLARI ÜZERİNDEN PAY VE TUTAR DEĞERLERİ

ORTAK 1 PAY YÜZDESİ

ORTAK 2 PAY YÜZDESİ

ORTAK 3 PAY YÜZDESİ

ORTAK 1 PAY TUTARI

ORTAK 2 PAY TUTARI

ORTAK 3 PAY TUTARI

A - LTD.ŞTİ

5,45%

5,45%

7,27%

180.000,00 ₺

180.000,00 ₺

240.000,00 ₺

C- A.Ş

2,73%

10,91%

 

90.000,00 ₺

360.000,00 ₺

,

C- A.Ş

19,48%

24,35%

24,35%

642.857,14 ₺

803.571,43 ₺

803.571,43 ₺

 

 

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

…………………………… Ticaret  Sicil Müdürlüğünün ………../………… sicil numarası ile tescilli………….………….. ………………………./……………… adresinde bulunan ……………………………….Limited Şirketi/Anonim Şirketi (kısaca “DEVROLAN”olarak anılacaktır)ile ………………………………… Ticaret Sicil Müdürlüğünün …………../……………sicil numarası ile tescilli…………………………………./……………  adresinde bulunan ……………………….Limited Şirketi/Anonim Şirketi (kısaca “DEVRALAN”olarak anılacaktır) arasında  aşağıdaki koşullarla ve Devrolan şirketin……..tarih,….nolu Genel Kurul Kararı ile ,Devralan Şirketin ……..tarih,…..nolu Genel Kurul Kararı uyarınca iş bu birleşme sözleşmesi düzenlenerek akdedilmiştir.
Madde 1:Gerek Devralan ve gerekse Devrolan şirketlerin genel kurulları şirketlerin faaliyetlerini dikkate alarak aşağıdaki şartlarda ve Türk Ticaret Kanunu’nun 145 ve 146ıncı ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18 ila 21inci maddeleri hükümleri dairesinde Devrolan şirketin Devralana katılması suretiyle birleşmesini genel kurul kararıyla uygun bulmuşlardır.
Madde 2:Birleşmede Devrolan şirketin ve Devralan şirketin …….…..Tarihli Bilançoları esas alınacak ve birleşme sonunda Devrolan şirket tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.
Madde 3:Devralan, bir bütün halinde Devrolan şirketin tüm aktiflerini ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracaktır.
Madde 4:Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları TTK madde 146-b’ ye göre belirtiniz.
Madde 5: Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları TTK madde 146-c ‘ye göre belirtiniz.
Madde 6:Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini TTK madde 146-d’ ye göre belirtiniz.
Madde 7:Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço karına hak kazandığı tarihi be bu isteme ilişkin bütün özellikleri TTK madde 146-e’ye göre belirtiniz.
Madde 8:Gereğinde Kanunun 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini TTK madde 146-f’ye göre belirtiniz.
Madde 9:Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi TTK madde 146-g’ye göre belirtiniz.
Madde 10: Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları TTK madde 146-h’ye göre belirtiniz.
Madde 11:Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini TTK madde 146-i’ye göre belirtiniz.
Madde 12:İş bu birleşme sözleşmesi 1(bir)asıl olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup Devrolan ve Devralan şirketlerin genel kurullarınca oy birliğiyle alınan kararlara istinaden akdedilmiştir. ………./………./………..           

DEVROLAN ŞİRKET                                  DEVROLAN ŞİRKET                    DEVRALAN ŞİRKET                

 

 

 1. ANONİM ŞİRKET İÇİN YÖNETİM KURULU KARARI;

 

Devralan Anonim Şirket bütün bu işlemlerden önce bir yönetim kurulu kararı alarak genel kurulu ilgili hususta görüşmeye davet etmesi gerekir. Aşağıda örnek yönetim kurulu kararı paylaşılmıştır.  (Yönetim kurulu kararı tescile tabi olmayıp tescil sırasında Ticaret odalarına teslimi yeterlidir)

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No                           : …..……/……

Karar Tarihi                         : ………………

Konu                                 : Şirket Birleşme, Sermaye tadili

Toplantıya Katılanlar           : …………………….

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Divan teşekkülü divana imza yetkisinin verilmesi,

………………………. Ticaret  Sicil Müdürlüğünün …………….. sicil numarası ile tescilli ………………………………………………………. adresinde kayıtlı bulunan  …………………………………………………………….. Ltd.Şti ile Ticaret  Sicil Müdürlüğünün …………….. sicil numarası ile tescilli ………………………………………………………. adresinde kayıtlı bulunan  …………………………………………………………….. Ltd.Şti’nin   bir bütün olarak tüm aktif ve pasifleri ile birleşme şeklinde devralınmasının görüşülmes,

 1. Sermayenin birleşen şirketin sermayesinden karşılanmak suretiyle arttırılması
 2. Kapanış

                            ÜYE                                                                                    
           İMZA

 

 1. GENEL KURUL:
  1. Anonim şirketlerde birleşme, bölünme gibi görüşme ve karar alma süreçlerinde ticaret sicil yönetmeliği kapsamında ancak Bakanlık temsilsinin gözetiminde yapılması gerektiği için genel kurul toplantılarında mutlaka Bakanlık temsilcisi bulundurulmalıdır.
  2.  Burada önemli olan husus eğer ortaklar birleşme raporunun incelenmesi hakkından vazgeçmiş ise bunun da toplantı tutanaklarında yazılmış olması gerekir. Birleşme kararları genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçü ile alınır. Ancak bu kararın geçerli olabilmesi için, karar lehinde kullanılan oyların esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şarttır. Ancak, birleşme sözleşmesinde bir ayrılma akçesi öngörülüyorsa, birleşme sözleşmesinin oy hakkını haiz pay sahiplerinin en az yüzde doksanının olumlu oyuyla onaylanması şarttır. Birleşme nedeniyle şirketin işletme konusunun tamamen değişmesi halinde, bu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen nisapla; işletme konusunda kısmi değişiklik öngörülmesi halinde ise bu maddenin onbeşinci fıkrasında öngörülen nisapla karar alınır. İlk toplantıda bu nisapların bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisaplar aranır. Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, birleşmeye ilişkin kararların görüşüleceği genel kurullarda, esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmemişse, şirket sermayesinin en az dörtte birini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları ve bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, sahip oldukları payların miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.
  3.  Birleşme kararı ilan gününden üç ay sonra hüküm ifade etmektedir. Bu süre içerisinde alacaklıların itiraz hakları mevcuttur. Birleşmeye taraf şirketler; alacaklılarına, Sicil Gazetesinde, yedişer gün arayla üç defa yapacakları ilan ve internet sitesi ilanı ile haklarını bildirirler. Ancak bu yükümlülükten bağımsız denetleme kuruluşunun raporu ile kurtulabilmek mümkündür.
  4. Aşağıda birleşme dair örnek bir genel kurul toplantı tutanağı örnek olarak sunulmuştur.  (Burada ayrıca Hazirun cetvelide hazırlanmalıdır)
  5. Önemli nokta olarak atlanılmaması gereken husus ise devrolunan  şirketlerin sermayesinin de tadil tasarısı ile sermaye artışına gitmeleri mecburdur.

 

 

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

                       
…………………………………….. A.Ş’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı …../……/…….. tarihinde, saat……….’de, şirket merkez adresi olan ……………………………………………….. adresinde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesine göre çağrısız yapılacak olup toplantının çağrısız yapılmasına itiraz eden olmamıştır. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam itibari değeri ………………………….. TL  sermayesine tekabül eden …………………….. adet hissenin tamamının asaleten hazır bulunduğu tespit edilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ………………… tarafından saat:…………………. da açıldı. 

 1. Açılış ve yoklama yapıldı.
 2. Toplantı divan  başkanlığına ……………………., oy birliği ile seçildi
 3.  ……………………… Ticaret  Sicil Müdürlüğünün ………………… sicil numarası ile tescilli ……………………………………. adresinde bulunan ……………………………………………. Ltd.Şti ile  ……………………… Ticaret  Sicil Müdürlüğünün ………………… sicil numarası ile tescilli ……………………………………. adresinde bulunan ……………………………………………. Ltd.Şti’nin devir alınması ile yönetim kurulu tarafından hazırlanan birleşme sözleşmesi, şirketin birleşmeye esas bilançosu genel kurula okundu görüşme açıldı söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada  …………………………………………………….. Ltd.Şti ile ………………………………………………………………. Ltd.Şti’nin devir  suretiyle birleşmesine,
 4. Birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesinin onaylanmasına,
 5. Ortakların inceleme hakkından vazgeçmesinin onaylanmasına
 6. Şirket Ana Sözleşmesinin ………Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili yönetim kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısı Genel Kurula okundu. Görüşme açıldı söz alan olmadı yapılan açık oylamada okunan tadil tasarısı yazıldığı ve okunduğu şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. (Ek-1. Sermaye Tadil Tasarısı)
 1. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Alınan kararlara hazirun cetveli kayıtlarına itiraz eden olmadı. Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat ……………… da kapattı.

 

                     Üye                                         Toplantı Başkanı                                                        Bakanlık Temsilcisi

 

 1. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU KARARI ÖRNEĞİ (DEVROLAN ŞİRKET İÇİN)

Karar No                           : …..……/……

Karar Tarihi                       : ………………

Konu                                : Şirket Birleşme

Toplantıya Katılanlar           : …………………….

 

Şirket Müdürler Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

Şirketimizin TTK nun 136.,155.,156.ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca …./…../……tarihli mali tabloların/bilançonun esas alınması suretiyle tüm hak ve vecibeleriyle,aktif pasifiyle birlikte kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla ……………..Ticaret Sicili Müdürlüğünde ………..sicil numarasıyla kayıtlı bulunan …………………………………………………………….’ne devir olmasına bu doğrultuda   hazırlanacak Birleşme Sözleşmesi, birleşme raporu, son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince … / … /…….. tarihinden itibaren ortaklarını incelemesine sunulacağına karar verilmiştir.

 

MÜDÜR

 

İlgili karar tescile tabi olmayıp tescil sırasında teslim edilmesi yeterlidir.

 

 1. LİMİTED ŞİRKETLER İÇİN GENEL KURUL KARARI

Limited şirketlerde Anonim şirketler gibi genel kurul kararlarını alarak imza altına almaları gerekmektedir. Yine aşağıda Anonim şirkette olduğu gibi örnek genel kurul kararı aşağıya alınmıştır.

 

GENEL KURULU KARARI

Karar No                           : ……………………..

Karar Tarihi                        :……../………/………

Konu                                 : Şirket Birleşmesi hakkında

Toplantıya Katılanlar               : ………………………………….
Şirket Genel Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

 1.  Şirketimizin ……………..Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı ……………………. numaralı ………………………………………………………………… ANONİM ŞİRKETİ ‘ne bir bütün olarak tüm aktif ve pasiflerimiz ile devrolunmasına,
 2.  ……………………………………………………………………………………..ANONİM ŞİRKETİ  ile birleşme sözleşmesinin onaylanmasına,
 3. Birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesinin onaylanmasına,
 4.  Ortakların inceleme hakkından vazgeçilmesinin onaylanmasına,
 5.  Birleşme neticesinde şirketimiz tasfiyesiz infisah ettiğinden ticaret sicil kaydının silinmesine,
 6.  Karar ekinde yer alan Birleşme Sözleşmesi ile tescil ve ilanın yapılmasına,

 Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

                          ORTAK                                                                  ORTAK

 

 1. TESCİL:

İlgili kararlar noter onaylarından sonra Ticaret odalarında tescil ve ilan edilmekle birleşme gerçekleşecektir.
Tescile verilecek evrak listesi aşağıda ki şekilde olacaktır.

 1. Dilekçe
 2. Şirketlerin Müdürler veya Yönetim kurulu kararları
 3. Şirketlerin genel kurul kararları (ilk tescili devrolunan şirket yapmak zorundadır)
 4. Birleşme sözleşmesi
 5. Arttırılan sermayenin 10.000/4’ünün Rekabet kurumu hesabına yatırıldığını gösterir dekont
 6. Şayet devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların listesi ile gerçeğe uygun değerlerinin tespiti, (Bildirilecek her merci için raporun birer fotokopisi eklenmelidir.) (eğer harhangi bir kayıtlı birim yok ise, olmadığına dair beyan)
 7. Öz varlık  tespit raporu
 8. Kobi işletme tanımına uygun rapor
 9. Sermaye arttırımı tadil tasarısı
 10. Şirket kuruluş belgeleri (Ana sözleşme vb…)
 11. Smmm vey Ymm faaliyet raporu
 12. Ayrıca alacaklılara çağrı ilanı için aşağıda örneği verilen bildirim de imza altına alınarak ilan ettirilmelidir.

 

 

 

……………………………………. Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No:  …………………….

Ticaret Unvanı:  ………………………………………………………………………….

Ticari Adresi:      ………………………………………………………………………………………………

Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket(ler) ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir. 

Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı  tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ……………………………………………………..……………………………. …………………………………..     adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157 ncimaddesi gereğince ilan olunur.
Devrolan Şirket/lerin Bilgileri
Ticaret Sicili Müdürlüğü: ……………………..
Ticaret Sicili Numarası:………………………….
Ticaret Unvanı:……………………………………………………………………………………

Şirket Yetkilisi / Yetkilileri
Adı – Soyadı
Kaşe – İmza

 

 1. TESCİL SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER VERGİ DAİRESİ

Tescile verilen evrakların onaylanması ile beraber tapu, ruhsat veya diğer sicillerde bulunan hususları gerekli mercilere bildirim yükümlülüğü Ticaret Odalarına aittir.
Firmaların ise yasal süreleri içinde vergi beyannamelerini vermek, eğer varsa Sosyal Güvenlik Kurumu dosyaları üzerinde gerekli bildirimleri yapmak ve vergi beyannamelerini vermek durumundadır.
Firmalar 5520 sayılı yasa 20. Maddesine göre tescilin yapıldığı günü esas alarak gerekli hususların ticaret sicil gazetesinde yayımlandığı tarihden itibaren 30 gün içinde kıst kurumlar beyanlarını vermek zorundadır. Devralan şirket devirle beraber eski firmaya ait merkez ve şubeleri vergi dairesine yapacağı bir başvuru ile kapatılacak ise kapattırmalı eğer devrolunan şirketlerin merkez veya varsa şubeleri devam edecek ise devralan firmanın şubesi olarak tescil ettirmesi bunun için de gerekli yoklama tutanaklarını tutturması gerekir.

Örnek olarak birleşme işlemi 13.09.2017 tarihinde tescil edilmiş, ilgili husus ise 17.09.2017 tarihinde ilan edilmiş olsun. Kıst kurumlar 5520/20. Maddesine göre 17.10.2017 tarihine kadar verilmelidir.
Kdv, Muhtasar, Ba, Bs beyanları ise yasal süreleri içinde tescil tarihleri dikkate alınarak ve ayrıştırma yapılarak verilecektir.

 1. TESCİL SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin tarihten itibaren (ilan tarihi değil) en geç; takip eden on gün içinde bu durumların işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. İşyeri bildirgesi, e-sigorta kanalıyla alınması sağlanıncaya kadar, Kuruma elden verilir veya posta yoluyla gönderilir. (Bu işlem tamamen iş yeri dosya açılışında verilen bildirgenin ilgili kısmının birleşme olarak işaretlenmesinden ibarettir)
Şirketlerin  birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması durumunda, yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecek, eski işyeri dosyası üzerinden işlemler devam ettirilecektir. İlgili çalışanlar ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. SGK’nın yaptığı işlem dosya üzerinde devrolunan Şirketlerin ismini devralan şirketle yer değiştirmesinden ibarettir.

 

 1. KIST BEYANLARA EK OLARAK VERİLECEK EVRAKLAR;
  1. Birleşme öncesi ve birleşme sonrası birleşmeye taraf olan firmaların bilançoları ve birleşme yapılmış bilançolar. (Devralan ve devrolunan firmalar kıst beyanla beraber ortak imza ile vereceklerdir.)
  2. Tescile dair ticaret sicil gazetesi
  3. Eğer yönetim kurulunda değişiklik ve yetkilendirme yapıldıysa imza sirküleri asılları
  4. Devralan şirket ayrıca aşağıda örneği verilmiş olan Taahütnameyi de imzalayıp vergi dairesine vermek durumundadır.

 

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
…………………………… VERGİ DAİRESİ  MÜDÜRLÜĞÜ

             Dairenizin ……………………..,  ………………………., …………………………….,   sicil numaralarında  kayıtlı mükellefiz.  ……./………./……….  tarihinde birleşmeye ilişkin ……………… Ticaret Odası tarafından tescili yapılan  Genel Kurul Kararları sonucu üç  firmanın TTK 136. Madde kapsamında birleşme süreçleri tamamlanmıştır. . İş bu birleşmeye ilişkin hususlar ……………….. tarih …………… sayı ile ………………………... sayfalarda ilan edilmiştir.  Bu birleşme sonucun da .  …………………………………………………….. şirketleri  tüm aktif ve pasifleriyle Anonim Şirketine  bünyesine katılmıştır. İş bu birleşme sonucu ………………………………………………………. şirketlerine ait doğmuş veya doğacak tüm vergi borç ve cezalarından Anonim Şirketi  sorumluluğu kabul etmektedir.
Gerekli hususu bilgilerinize arz ederiz. 

İLGİLİ TÜM YASAL MEVZUAT

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanununun 18 – 19 ve 20. Maddelerinde söz konusu husus incelenmiştir.
18.Madde; Bir veya daha fazla kurumun diğer bir kurumla birleşmesi durumunda, birleşme sebebiyle infisah eden kurumların birleşme kârı için tasfiye hükümleri geçerli olacaktır. Ancak, birleşmede tasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye matrah olur. Dolayısıyla, birleşme tarihine kadar, birleşen kurumda ortaya çıkan faaliyet kârları ile birlikte değer artışlarının da vergilendirilmesi gerekecektir.
Birleşme kârının hesaplanması sırasında, birleşen kurumların ortaklarına birleşilen kurum tarafından verilen değerlerin, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine göre belirlenmesi gerekeceği tabiidir.
Vergili birleşme olarak da ifade edilebilen bu tür birleşmelerde, tasfiye kârının tespiti hakkındaki hükümler, birleşme kârının tespitinde de geçerlidir. Şu kadar ki; münfesih kurumun veya kurumların, ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan veya dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçecektir.
Öte yandan, birleşilen kurumdan alınan değerler Vergi Usul Kanununda yazılı esaslara göre değerlenecektir.
Ayrıca, tasfiye hükümlerine göre tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler, birleşme halinde birleşilen kuruma ait olacaktır.
19. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi
19.1. Devir
Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, birleşmenin özel bir türünü devir olarak tanımlamakta, tam mükellef kurumlar arasında kayıtlı değerler üzerinden ve kül halinde devralma suretiyle gerçekleştirilen işlemler devir olarak nitelendirilmektedir.
Buna göre, aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

          Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
          Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.
Devir tarihi, şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihtir.
Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.
Bir kurumun kendisinde iştiraki bulunan veya iştirak ettiği başka bir kurumu kül halinde devralması nedeniyle kurum bünyesinde yapacağı sermaye artışının söz konusu iştirak paylarına isabet eden tutarda daha az gerçekleşmesi Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartların ihlali anlamına gelmemektedir.
İştirakler hesabında yer alan değerin, iştirak hisselerinin itibari değerine eşit olmaması halinde aradaki müspet veya menfi farkın kurumun vergiye tabi kazancının tespiti ile ilgilendirilmeksizin geçici hesaplarda izlenmesi mümkün olup bu geçici hesapların vergiye tabi kurum kazancının tespiti ile ilişkilendirilmeksizin kurum kayıtlarında sona erdirilmesi de mümkün bulunmaktadır.
20. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme
20.1. Devir halinde vergilendirme ve beyan
Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine uygun olarak yapılacak devirlerde, aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek, birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.
Devir tarihi, şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihtir.
Devre ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.
Beyanname, münfesih kurum ile birleşilen kurum tarafından devir tarihi itibarıyla hazırlanacak ve müştereken imzalanacaktır.
Devir tarihine kadar olan kazancın vergilendirilebilmesi için devir tarihi itibarıyla hesaplanan kazancın bu beyannameye dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki işlemlerden doğan kazanç, devralan kuruma ait olacaktır.
Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanacak kurumlar vergisi beyannamesi de devre ilişkin kurumlar beyannamesi ile birlikte verilecektir. Söz konusu beyannamelerin de münfesih kurum ve birleşen kurum tarafından müştereken imzalanarak münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt edecektir. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilecektir. Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında, mahallin en büyük mal memuru vergi dairesi başkanlığının bulunduğu illerde vergi dairesi başkanları, diğer illerde ise defterdarlardır.
Verilecek beyannamelerin ekine söz konusu taahhütname ile devre ilişkin bilançonun ve gelir tablosunun bağlanması gerekmektedir.
Öte yandan, geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce aynı döneme ilişkin olarak devir işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi halinde, bu dönem için ayrıca geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir. Devir nedeniyle münfesih hale gelen kurumun, devir tarihine kadar ödediği geçici vergiler, devir dolayısıyla vergilenecek devir öncesi kazanç üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Mahsup edilemeyen tutarın kalması halinde, bu tutar birleşilen kurumun kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.
21.2. Tasfiye ve birleşme işlemlerinde verginin ödenmesi
Tasfiye ve birleşme hallerinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlara ait beyannameler tasfiyenin sona erdiği tarihi takip eden otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceğinden, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu Kanuna göre tahakkuk etmiş olup henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içinde ödenecektir.
Öte yandan, tasfiyesi devam eden kurumlarda, müstakil tasfiye dönemlerine ait beyannamelerin hesap dönemini takip eden dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar verileceği ve tahakkuk eden vergilerin de bu ayın sonuna kadar ödeneceği tabiidir.

Yeni Türk Ticaret Kanununun 136 ila 148.maddesinde söz konusu husus incelenmiştir.
II - Birleşme
1. Genel hükümler
a) İlke
MADDE 136-
1)    Şirketler; Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”, yoluyla birleşebilirler.
2)    136 ilâ 158 inci maddelerin uygulamasında, kabul eden şirket “devralan”, katılan şirket “devrolunan” diye adlandırılır.
3)    Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşme sözleşmesi 141 inci maddenin ikinci fıkrası anlamında ayrılma akçesini de öngörebilir.
4)    Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.

b) Geçerli Birleşmeler
MADDE 137-
1)    Sermaye şirketleri;
a)    Sermaye şirketleriyle,
b)    Kooperatiflerle ve
c)     Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, birleşebilirler.
2)    Şahıs şirketleri;
a)    Şahıs şirketleriyle,
b)    Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle,
c)     Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle, birleşebilirler.
3)    Kooperatifler;
a)    Kooperatiflerle,
b)    Sermaye şirketleriyle ve
c)     Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle, birleşebilirler.

c)    Tasfiye Hâlindeki Bir Şirketin Birleşmeye Katılması
MADDE 138-
(1) Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir.
(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/10 md.) Birinci fıkradaki şartların varlığı, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulan belgelerle ispatlanır.

d)    Sermayenin Kaybı Veya Borca Batıklık Hâlinde Birleşmeye Katılma
MADDE 139-
(1) Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca batık durumda bulunan bir şirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir.

 

(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/11 md.) Birinci fıkradaki şartın gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan belgelerin, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulması şarttır.

2. Ortaklık Payları Ve Hakları
a) Ortaklık Payının Ve Haklarının Korunması
MADDE 140-
(1) Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu istem hakkı, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarının değeri, oy haklarının dağılımı ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanır.
(2) Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla, bir denkleştirme ödenmesi öngörülebilir.
(3) Devrolunan şirketin oydan yoksun paylarına sahip ortaklarına aynı değerde, oydan yoksun veya oy hakkını haiz paylar (4) Devrolunan şirkette mevcut bulunan paylara bağlı imtiyaz hakları karşılığında, devralan şirkette eş değerde haklar veya uygun bir karşılık verilir.
(5) Devralan şirket, devrolunan şirketin intifa senedi sahiplerine, eş değerli haklar tanımak veya intifa senetlerini, birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki gerçek değeriyle satın almak zorundadır.

b) Ayrılma akçesi
MADDE 141- (1) Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler.
(2) Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler.
3. Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço
a) Sermaye artırımı
MADDE 142- (1) Devralma yoluyla birleşmede, devralan şirket, sermayesini, devrolunan şirketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, artırmak zorundadır.
(2) Birleşmede, ayni sermaye konulmasına ilişkin düzenlemelerle, halka açık anonim şirketlerde, yeni payların halka arzına dair hükümler, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmasına ilişkin olanlar müstesna, uygulanmaz.

b) Yeni kuruluş
MADDE 143- (1) Yeni kuruluş yolu ile birleşmede, bu Kanun ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun, ayni sermaye konulmasına dair düzenlemeleri ve asgari ortak sayısına ilişkin hükümleri dışındaki maddeleri yeni şirketin kuruluşuna uygulanır.

c) Ara bilanço
MADDE 144- (1) Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır.
(2) Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile, ara bilançoya yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve ilkeler uygulanır. Ara bilanço için;
a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir;
b) Son bilançoda kabul edilen değerlemeler, sadece ticari defterdeki hareketler ölçüsünde değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticari defterlerden anlaşılmayan işletme için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır.

4. Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu
a) Birleşme sözleşmesi
aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması
MADDE 145- (1) Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan şirketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır.
b) Birleşme sözleşmesinin içeriği
MADDE 146- (1) Birleşme sözleşmesinin;
a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini,
b) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,
c) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları,
d) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,
e) Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,
f) Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini,
g) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,
h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,
i) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini,
içermesi zorunludur.
b) Birleşme raporu
MADDE 147- (1) Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya birlikte, birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar.
(2) Raporda;
a) Birleşmenin amacı ve sonuçları,
b) Birleşme sözleşmesi,
c) Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları,
d) Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri,
e) Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler,
f) Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı,
g) Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi,
h) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler,
i) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği,
j) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,
k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar,
hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir.
(3) Yeni kuruluş yoluyla birleşmede birleşme raporuna yeni şirketin sözleşmesinin de eklenmesi şarttır.
(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli şirketler birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

 

                

 


Taner YÜKSEL /Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Varlık Mah. 100. Yıl Bulvarı. Falez Apt.Bina No:88 Kat:2 D:4 Muratpaşa/ANTALYA

+90 242 408 09 00

+90 242 408 09 01

info@aktuelsmmm.com

TELİF HAKKI

3568 Sayılı SMMM Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Aktuel SMMM Tüm hakları saklıdır.YASAL UYARI

AktuelSMMM Copyright © 2017 Fahrican DELİKAYA