PRATİK BİLGİLER

Tarih: 1 Ocak 2017


Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları


2017 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

130,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5,00

 

 

İkinci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

70,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

19,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,80

 

 

Özel Usulsüzlük

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

210,00

 

 

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000,00

 

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

210,00

 

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

11.000,00

 

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000,00

 

 

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210,00

 

 

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.000,00

 

 

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260,00

 

 

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800,00

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

160.000,00

 

 

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800,00

Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,80

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

700,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

350,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000,00

 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

 50.000,00

Varlık Mah. 100. Yıl Bulvarı. Falez Apt.Bina No:88 Kat:2 D:4 Muratpaşa/ANTALYA

+90 242 408 09 00

+90 242 408 09 01

info@aktuelsmmm.com

TELİF HAKKI

3568 Sayılı SMMM Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Aktuel SMMM Tüm hakları saklıdır.YASAL UYARI

AktuelSMMM Copyright © 2017 Fahrican DELİKAYA